قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
370000
375000
تهران
370000
375000
خراسان رضوی
375000
380000
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
365000
370000
تهران
365000
370000
خراسان رضوی
375000
380000
قم
365000
370000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
350000
355000
تهران
350000
355000
خراسان رضوی
370000
375000
قم
350000
355000
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
345000
350000
تهران
345000
350000
خراسان رضوی
355000
360000
قزوين
345000
350000
قم
345000
350000
مرکزي
345000
350000
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
340000
345000
تهران
340000
345000
خراسان رضوی
345000
350000
قزوين
340000
345000
قم
340000
345000
مرکزي
340000
345000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
335000
340000
تهران
335000
340000
خراسان رضوی
340000
345000
قزوين
335000
340000
قم
335000
340000
مرکزي
335000
340000
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
330000
335000
تهران
330000
335000
خراسان رضوی
335000
340000
قزوين
330000
335000
قم
330000
335000
مرکزي
330000
335000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته