قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
92000
93000
تهران
92000
93000
خراسان رضوی
85000
86000
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
92000
93000
تهران
92000
93000
خراسان رضوی
85000
86000
قم
92000
93000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
91000
92000
تهران
91000
92000
خراسان رضوی
84000
85000
قم
91000
92000
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
90000
91000
تهران
90000
91000
خراسان رضوی
83000
84000
قزوين
90000
91000
قم
90000
91000
مرکزي
90000
91000
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
88000
89000
تهران
88000
89000
خراسان رضوی
82000
83000
قزوين
88000
89000
قم
88000
89000
مرکزي
88000
89000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
86000
87000
تهران
86000
87000
خراسان رضوی
80000
82000
قزوين
86000
87000
قم
86000
87000
مرکزي
86000
87000
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
84000
85000
تهران
84000
85000
خراسان رضوی
78000
79000
قزوين
84000
85000
قم
84000
85000
مرکزي
84000
85000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته