قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
310000
315000
تهران
310000
315000
خراسان رضوی
314000
317000
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
315000
320000
تهران
315000
320000
خراسان رضوی
314000
317000
قم
315000
320000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
332000
335000
تهران
332000
335000
خراسان رضوی
325000
328000
قم
332000
335000
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
328000
332000
تهران
328000
332000
خراسان رضوی
323000
326000
قزوين
328000
332000
قم
328000
332000
مرکزي
328000
332000
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
326000
330000
تهران
326000
330000
خراسان رضوی
320000
323000
قزوين
326000
330000
قم
326000
330000
مرکزي
326000
330000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
322000
326000
تهران
322000
326000
خراسان رضوی
317000
320000
قزوين
322000
326000
قم
322000
326000
مرکزي
322000
326000
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
318000
322000
تهران
318000
322000
خراسان رضوی
314000
317000
قزوين
318000
322000
قم
318000
322000
مرکزي
318000
322000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته