قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
78500
79000
تهران
78500
79000
خراسان رضوی
76500
77500
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
78500
79000
تهران
78500
79000
خراسان رضوی
75500
76500
قم
79000
80000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
78000
79000
تهران
78000
79000
خراسان رضوی
74500
75500
قم
78500
79500
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
77000
78000
تهران
77000
78000
خراسان رضوی
74000
74500
قزوين
77000
78000
قم
77500
78500
مرکزي
77000
78000
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
76000
77000
تهران
76000
77000
خراسان رضوی
73000
74000
قزوين
76000
77000
قم
76500
77500
مرکزي
76000
77000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
74500
75500
تهران
74500
75500
خراسان رضوی
72500
73000
قزوين
74500
75500
قم
75000
76000
مرکزي
74500
75500
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
73000
74000
تهران
73000
74000
خراسان رضوی
72000
72500
قزوين
73000
74000
قم
73500
74500
مرکزي
73000
74000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته