قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
43500
44000
تهران
43500
44000
خراسان رضوی
42500
43000
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
44000
44500
تهران
44000
44500
خراسان رضوی
44000
44500
قم
44500
45000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
43500
44000
تهران
43500
44000
خراسان رضوی
43500
44000
قم
44000
44500
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
43000
43500
تهران
43000
43500
خراسان رضوی
42500
43000
قزوين
43000
43500
قم
43500
44000
مرکزي
43000
43500
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
42500
43000
تهران
42500
43000
خراسان رضوی
41500
42000
قزوين
42500
43000
قم
43000
43500
مرکزي
42500
43000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
41500
42000
تهران
41500
42000
خراسان رضوی
40500
41000
قزوين
41500
42000
قم
42500
43000
مرکزي
41500
42000
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
40500
41500
تهران
40500
41500
خراسان رضوی
39500
40500
قزوين
40500
41500
قم
41500
42000
مرکزي
40500
41500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته