قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
173000
174000
تهران
173000
174000
خراسان رضوی
162000
163000
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
170000
171000
تهران
170000
171000
خراسان رضوی
160000
161000
قم
170000
171000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
167000
168000
تهران
167000
168000
خراسان رضوی
158000
159000
قم
167000
168000
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
164000
165000
تهران
164000
165000
خراسان رضوی
156000
157000
قزوين
164000
165000
قم
164000
165000
مرکزي
164000
165000
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
161000
162000
تهران
161000
162000
خراسان رضوی
154000
155000
قزوين
161000
162000
قم
161000
162000
مرکزي
161000
162000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
158000
159000
تهران
158000
159000
خراسان رضوی
152000
153000
قزوين
158000
159000
قم
158000
159000
مرکزي
158000
159000
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
155000
156000
تهران
155000
156000
خراسان رضوی
150000
151000
قزوين
155000
156000
قم
155000
156000
مرکزي
155000
156000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته