قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
74500
75000
تهران
74500
75000
خراسان رضوی
72500
73000
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
74500
75000
تهران
74500
75000
خراسان رضوی
72500
73000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
73500
74000
تهران
73500
74000
خراسان رضوی
71500
72000
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
72500
73000
تهران
72500
73000
خراسان رضوی
70500
71000
قزوين
72500
73000
مرکزي
72500
73000
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
70500
71000
تهران
70500
71000
خراسان رضوی
69000
69500
قزوين
70500
71000
مرکزي
70500
71000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
68500
69000
تهران
68500
69000
خراسان رضوی
67000
67500
قزوين
68500
69000
مرکزي
68500
69000
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
66500
67000
تهران
66500
67000
خراسان رضوی
65000
65500
قزوين
66500
67000
مرکزي
66500
67000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته