قیمت ذرت : اکراين
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
10900
11000
قیمت ذرت : برزيلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
11750
11950
قیمت ذرت : روسیه
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
11400
11500
بندر انزلي
11200
11700
قیمت ذرت : صربستان
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
11000
11100
نمودار قیمت در هفت روز گذشته