قیمت ذرت : برزيلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
83000
83200
قیمت ذرت : روسیه
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
70000
70200
بندر نوشهر
70000
70200
قیمت ذرت : رومانی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
72000
72200
نمودار قیمت در هفت روز گذشته