قیمت ذرت : اکراين
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
19000
19100
قیمت ذرت : برزيلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
19000
19100
قیمت ذرت : روسیه
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
19000
19100
قیمت ذرت : صربستان
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
19000
19100
نمودار قیمت در هفت روز گذشته