قیمت ذرت : اکراين
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
13500
13600
قیمت ذرت : برزيلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
13500
15000
قیمت ذرت : روسیه
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
15500
16000
بندر انزلي
15500
16000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته