قیمت ذرت : اکراين
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
11600
11700
قیمت ذرت : برزيلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
11800
12100
قیمت ذرت : روسیه
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
11900
12000
بندر نوشهر
11900
12000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته