قیمت ذرت : اکراين
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
100000
100100
قیمت ذرت : برزيلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
105000
105200
قیمت ذرت : روسیه
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
100000
100100
قیمت ذرت : رومانی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
100000
100100
نمودار قیمت در هفت روز گذشته