قیمت ذرت : برزيلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
113000
113100
قیمت ذرت : روسیه
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
113000
113100
نمودار قیمت در هفت روز گذشته