قیمت ذرت : اکراين
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
15000
20500
قیمت ذرت : برزيلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
15000
20500
قیمت ذرت : روسیه
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
20000
21500
بندر انزلي
20000
21500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته