قیمت ذرت : برزيلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
17000
17100
قیمت ذرت : روسیه
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
17000
17100
نمودار قیمت در هفت روز گذشته