قیمت ذرت : اکراين
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
13000
15000
قیمت ذرت : برزيلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
13500
16000
قیمت ذرت : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خوزستان
15300
15500
قیمت ذرت : روسیه
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
15800
16000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته