قیمت ذرت : اکراين
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
10100
10400
قیمت ذرت : برزيلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
11100
11500
قیمت ذرت : روسیه
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
11200
11500
بندر انزلي
11400
11500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته