قیمت ذرت : برزيلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
13500
14800
قیمت ذرت : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خوزستان
15000
15200
کرمانشاه
15200
15300
قیمت ذرت : روسیه
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
14900
15000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته