قیمت جوجه یکروزه تخمگذار : ال اس ال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
115000
125000
قیمت جوجه یکروزه تخمگذار : نیک چیک
استان
حداقل
حداکثر
تهران
115000
125000
قیمت جوجه یکروزه تخمگذار : هایلاین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
115000
125000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته