قیمت جوجه یکروزه تخمگذار : ال اس ال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
250000
260000
قیمت جوجه یکروزه تخمگذار : نیک چیک
استان
حداقل
حداکثر
تهران
239000
241000
قیمت جوجه یکروزه تخمگذار : هایلاین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
255000
260000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته