قیمت جوجه یکروزه تخمگذار : ال اس ال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
45000
45000
قیمت جوجه یکروزه تخمگذار : نیک چیک
استان
حداقل
حداکثر
تهران
45000
45000
قیمت جوجه یکروزه تخمگذار : هایلاین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
45000
45000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته