قیمت کنجاله سویا : پلت برزیلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
24500
24600
نمودار قیمت در هفت روز گذشته