قیمت کنجاله سویا : اکسدانه
استان
حداقل
حداکثر
البرز
23300
23400
قیمت کنجاله سویا : فول فت
استان
حداقل
حداکثر
کرمانشاه
25200
25300
قیمت کنجاله سویا : نابدانه
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
22950
23000
قیمت کنجاله سویا : پلت آرژانتینی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
24350
24450
قیمت کنجاله سویا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
22950
23000
کرمانشاه
22950
23000
قیمت کنجاله سویا : کندوج
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
22950
23000
قیمت کنجاله سویا : یگانه خزر
استان
حداقل
حداکثر
گلستان
22950
23000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته