قیمت کنجاله سویا : اتکا
استان
حداقل
حداکثر
خوزستان
24500
30000
قیمت کنجاله سویا : به پاک
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
24500
30000
قیمت کنجاله سویا : پرک هندی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
24500
26500
قیمت کنجاله سویا : پلت برزیلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
24500
30000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته