قیمت کنجاله سویا : اکسدانه
استان
حداقل
حداکثر
البرز
24300
24400
قیمت کنجاله سویا : فول فت
استان
حداقل
حداکثر
کرمانشاه
25400
25500
قیمت کنجاله سویا : نابدانه
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
23900
23950
قیمت کنجاله سویا : پلت آرژانتینی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
23500
23600
قیمت کنجاله سویا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
23150
23200
کرمانشاه
23600
23650
قیمت کنجاله سویا : کندوج
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
24300
24350
قیمت کنجاله سویا : یگانه خزر
استان
حداقل
حداکثر
گلستان
24300
24350
نمودار قیمت در هفت روز گذشته