قیمت کنجاله سویا : اتکا
استان
حداقل
حداکثر
خوزستان
24400
24500
قیمت کنجاله سویا : به پاک
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
24500
24600
قیمت کنجاله سویا : فول فت
استان
حداقل
حداکثر
کرمانشاه
26100
26200
قیمت کنجاله سویا : نابدانه
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
22950
23050
قیمت کنجاله سویا : پلت آرژانتینی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
26000
26100
قیمت کنجاله سویا : پلت برزیلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
25100
25200
قیمت کنجاله سویا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
22950
23050
کرمانشاه
22950
23050
قیمت کنجاله سویا : کندوج
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
24500
24600
قیمت کنجاله سویا : یگانه خزر
استان
حداقل
حداکثر
گلستان
24500
24600
نمودار قیمت در هفت روز گذشته