انتشار در تلگرام

چرا تولید گوشت در کشور افت کرد؟

نمودار زیر وضعیت تغییرات تولید انواع گوشت قرمز در کشور (کشتارگاه های رسمی) را در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته نشان می دهد.
تولید انواع گوشت از جمله گاو، گوسفند، شتر و بز افت داشته و فقط تولید گوشت گاومیش رشد کرده است تا در مجموع تولید 11 درصد کاهش یابد.
موضوعی که با وجود واردات گسترده برای تنظیم بازار، موجب افزایش شدید قیمت ها شده است. اما دلیل این افت تولید چیست؟
به نظر کارشناسان، کاهش بارش ها در سال های گذشته و از بین رفتن مراتع طبیعی عامل بلندمدت کاهش تولید است. اما به تازگی مسئله قاچاق دام زنده نیز از سوی عده ای مطرح است؛ موضوعی که به خاطر افزایش نرخ ارز درآمد مناسبی برای قاچاقچیان ایجاد می کند!